Tagong: € 10,- 	           Donateurs (freonen fan It Freonental) € 7,50 												Bern oan’t 12 jier € 5,-   Stjoer een mail nei: info@freonental.nl  By betelling krije jo de kaarten thús. It totaal bedrach oermeitsje op bankrekken  NL 32 RABO 0188 90 43 60  t.n.v. It Freonental By ûntfangst krije jo de kaarten thús.